REGULAMIN

REGULAMIN E-SPRZEDAŻY
§ 1. Strony transakcji

1. Bubusława Górny fotografia (dalej: „Sklep”), jest właścicielem sklepu internetowego,
dostępnego pod adresem URL: www.bubuslawa.pl/home/sklep/ (dalej: „Strona
internetowa”) stanowiącego system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającego
przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową oraz wirtualną następujących
artykułów i produktów: warsztatów fotograficznych, wyposażenia studio
fotograficznego, wydruków zdjęć, konsultacji fotograficznych i umów (dalej:
„Towarów”).
2. Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą dokonujące zakupów za pośrednictwem Strony internetowej (dalej:
„Nabywcy”) oświadczają, że są pełnoletni oraz dysponują pełną zdolnością do
czynności prawnych, niezbędną w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem
Strony internetowej.
3. Stroną dokonującą sprzedaży Towarów w za pośrednictwem Sklepu internetowego
jest Sklep.
4. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady nabywania Towarów i
składania zamówień za pośrednictwem Strony internetowej, zasady przyjmowania i
realizacji (dostawy) zamówionego Towaru oraz koszty z tym związane, regulacje
związane ze zwrotem Towaru oraz prawa i obowiązki stron zawartej umowy
sprzedaży, w tym prawa i obowiązki wynikające z ewentualnej niezgodności Towaru z
umową.

§ 2. Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji umów sprzedaży, zawieranych poprzez złożenie zamówienia
za pośrednictwem Strony internetowej są Towary wskazane w ofercie handlowej
Sklepu, widniejące na Stronie internetowej w chwili składania zamówienia pod
warunkiem, że są dostępne w momencie przyjęcia zamówienia przez Sklep. Opisy
Towarów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie mogą być
odczytywane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nabywca
składając zamówienie, składa jednocześnie ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i
o cechach określonych w opisie Towaru na Stronie internetowej.
2. Aktualne informacje o dostępności i stanie magazynowym w odniesieniu do
konkretnych Towarów, a także ich ceny są udostępniane Nabywcy najpóźniej w chwili
wyrażenia woli związania się umową. Ceny zamieszczone na Stronie internetowej nie
są stałe i mogą podlegać zmianie według decyzji Sklepu, o czym Sklep będzie
informował, zamieszczając nową cenę.
3. Ceny wszystkich Towarów dostępnych na Stronie internetowej wyrażone są w złotych
polskich.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, organizowania i odwoływania
akcji promocyjnych i wyprzedaży na Stronie internetowej. Powyższe uprawnienie
Sklepu nie będzie miało wpływu na prawa Nabywców, w tym na warunki zamówień
złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.

§ 3. Składanie zamówień

1. Nabywca powinien w ramach składania zamówienia na Stronie internetowej dokonać
wyboru rodzaju i ilości Towarów, formy zapłaty oraz terminu i czasu dostawy, a także
wskazać miejsce dostawy Towarów.
2. Zamówienie niektórych lub wszystkich Towarów może być objęte limitem ilości sztuk
lub limitem wagowym Towarów w ramach jednego zamówienia. W przypadku, jak
opisany w zdaniu powyżej, gdy podczas kompletowania zamówienia na Stronie
internetowej ilość wybranych Towarów lub ich waga przekroczy dopuszczalny limit,
Nabywca zostanie o tym poinformowany, najpóźniej w chwili potwierdzenia
zamówienia przez Sklep. W takim przypadku Nabywca może zrezygnować z
zamówienia lub też zrezygnować z jego części, umożliwiając jednocześnie Sklepowi
wykonanie częściowego zamówienia, nieprzekraczającego wskazanego limitu.
3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia
zamówienia do realizacji, w sposób szczegółowo opisany w § 5 niniejszego
Regulaminu.
4. Sprzedawca przesyła na adres e-mail lub/oraz numer telefonu podane przez Nabywcę,
potwierdzenie złożenia zamówienia.
5. Jeżeli na Stronie internetowej dostępne są Towary, których cena zależna jest od ich
wagi, cena tych Towarów określona jest jako cena za daną jednostkę wagi. W takim
wypadku, cena, jaką Nabywca powinien zapłacić za zamówiony Towar jest
uzależniona od rzeczywistej wagi zamówionego Towaru.
§ 4. Sposób kontaktu z Nabywcą

Najpóźniej w chwili przekazania swoich danych osobowych podczas składania
zamówienia lub w celu uzyskania informacji w przedmiocie dostępności lub
charakterystyki Towaru znajdującego się w ofercie handlowej Sklepu, Nabywca podaje
swój adres e-mail w celu umożliwienia Sklepowi wykonanie obowiązku
informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej: „RODO”), a także swój numer telefonu. Sklep kontaktuje się z
Nabywcą w związku z zawartą umową lub w związku z przesłanym zapytaniem za
pośrednictwem wskazanego przez Nabywcę adresu e – mail oraz/lub numeru
telefonu.

§ 5. Potwierdzanie zamówień

1. Każde zamówienie złożone przez Nabywcę w Sklepie musi zostać potwierdzone przez
Sklep w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia. Potwierdzenie
zamówienia przez Sklep jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między
Nabywcą, a Sklepem.
2. Niepotwierdzone przez Sklep zamówienie może zostać anulowane przez Sklep w
przypadku braku możliwości potwierdzenia realizacji z uwagi na nieprzekazanie przez
Nabywcę niezbędnych danych kontaktowych lub adresu do doręczenia zamówionego
Towaru, w braku dostępności wybranego przez Nabywcę Towaru lub braku
odpowiedzi Nabywcy na pytania Sklepu dotyczące dokonanego zamówienia,

niezbędne do jego realizacji (ważna przyczyna), w szczególności kwestie związane z
limitem zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Anulowanie
zamówienia w formie komunikatu zostanie wysłane pocztą elektroniczną w ciągu 7
dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z jednoczesnym wskazaniem ważnych
przyczyn anulowania zamówienia.
3. Pomiędzy stronami nie zostaje zawarta umowa sprzedaży, ani żadna inna umowa
cywilno-prawna, do momentu potwierdzenia otrzymania zamówienia Nabywcy i jego
potwierdzenia przez Sklep.
4. Z zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia
dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem, z tym,
że Sklep może od umowy odstąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego, 14-
dniowego terminu, wyznaczonego Nabywcy będącemu konsumentem, w następstwie
dopuszczenia się przez tego ostatniego zwłoki w wykonaniu zobowiązania poprzez
brak zapłaty należnego wynagrodzenia. W przypadku braku dostępności zakupionego
przez Nabywcę Towaru, Sklep niezwłocznie poinformuje Nabywcę o zaistniałej
okoliczności, pozostawiając mu wybór pomiędzy żądaniem zrealizowania umowy
sprzedaży z uwzględnieniem opóźnienia oraz odstąpieniem od umowy i odzyskaniem
wpłaconej kwoty pieniężnej.

§ 6. Formy płatności

1. Zapłata za zamówiony Towar może być dokonana w sposób wskazany na Stronie
internetowej, w terminie do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia:
a. przelewem przed dostawą Towaru lub
b. kartą kredytową lub płatniczą (Visa, Mastercard) – transakcja on-line przez
centrum autoryzacji kart wskazane na Stronie internetowej lub inny sposób
płatności wskazany podczas realizacji zamówienia.

2. Dla realizacji płatności w przedmiotowej formie, Sklep może korzystać z zewnętrznych
dostawców usług płatniczych (PayU, Przelewy24, DotPay inne). W konsekwencji, w
celu dokonania płatności, Nabywca może zostać przekierowany na stronę internetową
określonego dostawcy usług płatniczych. Przed dokonaniem płatności Nabywca
oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności
oraz z treścią żądanych przez niego zgód.
3. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Nabywcę z wybranych
form płatności pokrywa Sklep. Przedmiotowe nie dotyczy opłat i prowizji, które mogą
być pobierane przez określony bank, za pośrednictwem którego Nabywca dokonuje
zakupu Towaru na Stronie internetowej.
4. Informacja o płatności zostaje wysłana Nabywcy pocztą elektroniczną przy składaniu
zamówienia, na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.
5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności
na konto Sklepu.
6. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Sklep dostarczy Nabywcy informacje o
łącznej cenie Towarów oraz o wszelkich dodatkowych opłatach, jeśli takie mają być
poniesione przez Nabywcę (transport, ewentualne inne usługi dodatkowe).

§ 7. Termin realizacji

1. Czas realizacji to czas, który liczony jest od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez
Sklep (ale nie wcześniej niż od dnia otrzymania pełnej zapłaty za zamówione Towary)
do chwili wysłania zamówienia do Nabywcy, przy czym przy liczeniu czasu realizacji
zamówienia uwzględnia się wyłącznie dni robocze.

2. W przypadku złożenia zamówienia, w skład którego wchodzi Towar niedostępny,
Sklep poinformuje o tym Nabywcę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W takim
wypadku, czas realizacji zamówienia ulega zawieszeniu do czasu podjęcia przez
Nabywcę decyzji o oczekiwaniu na dostępność brakującego Towaru, celem realizacji
całego zamówienia lub też zrealizowania zamówienia z wyłączeniem brakującego
Towaru.
3. Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w sytuacjach
niezależnych od Sklepu (w szczególności okoliczność siły wyższej, strajku, przerwy w
dostawie mediów lub uchwalenia przepisów, które w istotny sposób utrudniają lub
uniemożliwiają prowadzenie dostaw Towarów w sposób przyjęty przez Sklep lub też w
inny sposób utrudniają lub uniemożliwiają jego działalność w dotychczasowej formie)
nie jest zdolny zrealizować zamówienia w terminie. W takim przypadku Nabywca
zostanie o tym fakcie poinformowany bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem
wiadomości e-mail lub w drodze kontaktu telefonicznego.
§ 8. Dostawa towaru

1. Zamówione Towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Towarów jest realizowana tylko na wybranym obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej. Nabywca przed złożeniem Zamówienia może sprawdzić czy interesujący go
obszar jest objęty dostawą Towarów za pośrednictwem Strony internetowej, a w braku
takiego modułu na Stronie internetowej lub chwilowej jego niedostępności, Nabywca
może skierować pytanie w tym zakresie do Sklepu, który powinien udzielić
odpowiedzi bez zwłoki.
3. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem kurierów, działających na
zlecenie Sklepu.
4. Koszty związane z dostarczeniem zamówionego Towaru ponosi Nabywca, w
szczególności w zakresie, w jakim chodzi o opłaty za dostarczenie przesyłki przez
firmę kurierską.
5. Koszt dostawy Towarów zależy od wybranego sposobu dostawy (jeśli Sklep aktualnie
oferuje większą ilość możliwych do wyboru sposobów dostawy), wartości brutto
zamówienia (bez kosztów dostawy i po uwzględnieniu ewentualnych rabatów, jeśli
takie w określonym czasie są oferowane przez Sklep) oraz od terminu i przedziału
czasowego dostawy.
6. Opłaty za dostarczenie przesyłki zawierającej zamówiony Towar są podawane
Nabywcy bezpośrednio przed złożeniem przez niego zamówienia.
7. Ewentualna zmiana warunków dostawy (w stosunku do pierwotnie ustalonych),
dokonana przez Nabywcę już po wysyłce towaru z magazynu Sklepu, polegająca na
zmianie miejsca lub terminu dostawy, może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które
będą obciążały wyłącznie Nabywcę. Dodatkowe koszty dostawy powinny być
uzasadnione, m.in. decyzją firmy kurierskiej.
8. Odbiór zamówienia od firmy kurierskiej powinien zostać potwierdzony pisemnym
pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki na Nabywcę przechodzi
prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i
użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.
9. Odbierając Towar, Nabywca powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń
powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.
10. Nabywca, składając zamówienie zobowiązuje się do tego, że on lub osoba przez niego
upoważniona będzie obecna pod adresem dostawy w wybranym przez Nabywcę

podczas składania zamówienia terminie i przedziale czasowym. Sklep dokłada
największych starań, by dostawa zamówienia była realizowana w wybranym przez
Nabywcę terminie i przedziale czasowym. Nie ma możliwości zastrzeżenia dokładnej
godziny dostawy zamówienia.
11. W przypadku niedostarczenia zamówienia z powodu nieobecności Nabywcy w
wybranym przez niego podczas składania zamówienia terminie i przedziale czasowym
pod adresem dostawy, zamówienie zostanie anulowane, a kwota, którą Nabywca
zapłacił z tytułu zamówienia zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego
płatność została dokonana.
12. Sklep ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad.
13. W przypadku gdy dostarczenie zamówionego Towaru nie będzie możliwe z powodu
braku możliwości dojazdu pod wskazany adres na skutek przeszkód, za które Sklep
nie ponosi odpowiedzialności, takich jak np. wydarzenie sportowe odbywające się w
pobliżu adresu dostawy lub zakaz ruchu na drodze dojazdowej do adresu dostawy,
obowiązującego w godzinach realizacji zamówienia wskazanych przez Nabywcę, bądź
przekazanych Nabywcy przez Sklep, zamówienie zostanie anulowane, a wpłacona
przez Nabywcę kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność
została dokonana. W sytuacji jak opisana powyżej, Sklep dysponuje również
uprawnieniem do skontaktowania się z Nabywcą celem uzgodnienia innej daty
doręczenia Towaru, jeśli, mając na uwadze okoliczności faktyczne, będzie to możliwe..

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

1. Jeśli Nabywcą jest konsument lub podmiot, o którym mowa w ust. 2 poniżej, ma on
prawo odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez
podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej.
2. Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej:
„PKU”), przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w rozdziale 4 PKU (dotyczące prawa
odstąpienia od umowy w określonych przypadkach), stosuje się do osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści
tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Zgodnie z PKU, Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
Cywilnego, jak również przedsiębiorca, który zawiera umowę nie mającą charakteru
zawodowego (dalej łącznie jako: „Uprawniony”), ma prawo odstąpić od zawartej
umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sklepu, bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
wyszczególnionych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 PKU, w terminie 14 dni od daty:
a) objęcia Towaru w posiadanie przez Uprawnionego lub wskazaną przez niego osobę
trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje
rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności, chyba że umowa obejmuje
wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub gdy umowa polega na regularnym
dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b) zawarcia umowy – dla pozostałych umów.
4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem,
Uprawniony zobowiązany jest poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od

umowy, składając jednoznaczne oświadczenie (pismo wysłane pocztą lub pocztą
elektroniczną przed upływem 14-dniowego terminu).
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Uprawnionemu wszystkie
otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Uprawnionego sposobu dostarczenia innego
niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Niezależnie od
powyższego, Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Towaru.
6. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich
Uprawniony użył dokonując płatności za zwrócony Towar. Wyjątek od powyższego
może stanowić sytuacja, gdy Uprawniony zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.
7. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny (wraz z
akcesoriami, opakowaniem i jakimikolwiek dodatkami, stanowiącymi jego integralną
część). Uprawniony odpowiada za zmniejszenie wartości odsyłanego Towaru
wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Uprawnionemu w przypadkach
wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 PKU. Odnosi się to przede wszystkim do Towarów:
a. które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia,
b. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami,
d. którymi są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu,
e. będących dziennikami, periodykami lub czasopismami.
f. wykonanych na zamówienie
g. produktów wirtualnych takich jak: umowy, regulaminy

§ 10. Uprawnienia Nabywcy z tytułu rękojmi i gwarancji

1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Nabywca może złożyć reklamację z tytułu
rękojmi lub gwarancji.
2. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych Towarów i rozpatruje
reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu
cywilnego.
3. W przypadku Towarów objętych gwarancją, Sklep wydaje Nabywcy wraz z Towarem
oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku
(dokument gwarancyjny), które otrzymał od gwaranta.
4. W przypadku złożenia przez Nabywcę reklamacji z tytułu gwarancji, reklamacje
rozpatruje gwarant zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.
5. Nabywca jest zobowiązany do podania w zgłoszeniu reklamacyjnym danych, które
umożliwią Sklepowi zidentyfikowanie zamówienia, Nabywcy który go zamówił oraz
daty dokonania zamówienia. W tym celu, Nabywca powinien przekazać Sklepowi
następujące dane w celu umożliwienia należytego rozpatrzenia reklamacji:

a. dane Nabywcy, w tym adres e-mail lub adres korespondencyjny,
umożliwiające Sklepowi na komunikację z Nabywcą, celem ustosunkowania
się do zgłoszonej reklamacji,
b. numer zamówienia,
c. opis wady Towaru,
d. wskazanie, czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy
gwarancji (jeśli dotyczy),
e. wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana,
obniżenie ceny, zwrot gotówki).

6. Jeśli reklamacja została złożona przez Nabywcę z tytułu gwarancji, termin rozpatrzenia
reklamacji wynika z warunków oświadczenia gwarancyjnego.
7. Nabywca zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu
rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy składającym reklamację jest Uprawniony
(konsument lub też przedsiębiorca, który zawiera umowę niemającą zawodowego
charakteru) – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania
zgłoszenia reklamacyjnego. Powyższy termin może się różnić, jeśli względem
określonych produktów lub z uwagi na szczególne okoliczności, czas rozpatrzenia
reklamacji, wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa jest krótszy.
8. Sklep nie jest zobowiązany i nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z
konsumentami w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeżeli wskutek złożenia
reklamacji wniesionej przez Nabywcę będącego konsumentem, spór pomiędzy Sklepem
a Nabywcą nie został rozwiązany, Sklep przekazuje Nabywcy będącemu konsumentem,
na papierze lub innym trwałym nośniku, oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w
postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest Bubusława
Górny fotografia zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem NIP: 6322006922, REGON: 367596936.
2. Nawiązanie kontaktu ze administratorem danych w celu podjęcia przez nią działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i
realizacji zamówienia, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Od momentu zawarcia
umowy (złożenia zamówienia), przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
3. Dane osobowe przekazane przez Nabywcę w procesie realizacji zamówienia są danymi
niezbędnymi do jego realizacji i będą przetwarzane przez Sklep w celu wykonania
zawartej umowy.
4. Przetwarzanie danych osobowych przez Sklep dokonywane jest zgodnie z
postanowieniami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), jak również
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800
z późn. zm.). W związku z celami, dla których Sklep przetwarza dane osobowe
Nabywców, odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w
realizacji obowiązków wynikających z umowy (np. Urząd Skarbowy, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych lub firmy wykonujące usługi związane z wykonaniem umowy
jak np. firmy transportowe), a także podmioty pośredniczące w działaniach

wykonywanych przez administratora, np. dostawcy usług IT, biura rachunkowe,
agencje marketingowe lub kancelarie prawne.
5. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach gdy
jest to dopuszczalne z uwagi na stan faktyczny oraz obowiązki prawne spoczywające na
Sklepie), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są
przetwarzane w celach marketingowych). Nabywca ma ponadto prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się na podstawie
zgody (np. Nabywca skontaktował się ze Sklepem w celu uzyskania informacji na temat
Towaru), cofnięcie przez Nabywcę zgody do przetwarzania jego danych osobowych nie
wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przez administratora przed
cofnięciem zgody.
7. Nabywca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej
oraz numer telefonu).
8. Nabywca może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Sklep telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego.
§ 12. Zasady sprzedaży towarów z zastosowaniem odwrotnego obciążenia VAT
1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.
U. 2011, Nr 177; poz. 1054 z późn. zm., dalej: „Ustawa o VAT”) umowa sprzedaży
Towarów z określonego asortymentu Sklepu na łączną kwotę przekraczającą 20.000,00
zł netto , dokonana na rzecz przedsiębiorcy zarejestrowanego jako czynny podatnik
VAT, podlega mechanizmowi tzw. odwrotnego obciążenia VAT. W konsekwencji
powyższego, niniejszy paragraf Regulaminu reguluje zasady sprzedaży Towarów w
sytuacji, gdy Nabywca zamierza dokonać jednorazowego zakupu Towaru na kwotę
powyżej 20.000,00 zł netto, zakładając, że zakup ten miałby zostać potwierdzony
fakturą VAT oraz:
a. transakcja nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2
Ustawy o VAT, tj. nie dotyczy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele
działalności zwolnionej od podatku;
b. Nabywca nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 Ustawy o VAT,
niezarejestrowanym jako podatnik VA;
c. łączna wartość sprzedanych Towarów w ramach jednolitej gospodarczo
transakcji przekroczy 20.000 zł netto.

2. Nabywca, zamierzający dokonać zakupu Towarów na łączną kwotę 20.000,00 zł
netto, która to transakcja miałaby zostać potwierdzona fakturą VAT, zobowiązany jest
do wysłania wstępnego zamówienia na adres e-mail Sklepu, wskazany na Stronie
internetowej wraz ze skanami dokumentów o których mowa w ust. 3 poniżej.
Nabywca jest następnie zobowiązany do niezwłocznego przesłania oryginałów
dokumentów, o których mowa w ust. 3 poniżej na adres Sklepu, wskazany na Stronie
internetowej.
3. Nabywca w celu dokonania transakcji, o której mowa w ust. 1 powyżej jest
zobowiązany do wysłania na adres elektroniczny, a następnie wskazany w ust. 2
powyżej, następujących dokumentów:
a. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Centralnej Informacji
Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk elektroniczny),

b. odpis postanowienia potwierdzającego rejestrację Nabywcy jako podatnik VAT
czynny (VAT-5) (nie starszy niż 3 miesiące od daty wydania);
c. podpisane przez Nabywcę lub osobę należycie przez Nabywcę umocowaną
oświadczenie w zakresie opodatkowania VAT transakcji dostawy towarów jak
również oświadczenie w zakresie wskazania Naczelnika Urzędu Skarbowego
właściwego dla Nabywcy
3. Sklep, niezależnie od wszelkich pozostałych uprawnień przysługujących mu na mocy
niniejszego Regulaminu oraz na mocy prawa, ma prawo do zwrócenia się do
Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego dla Nabywcy, aby potwierdzić status
Nabywcy jako czynnego podatnika VAT (procedura wskazana w art. 96 ust.13 ustawy o
VAT)
4. W sytuacji przejścia przez Nabywcę pozytywnej weryfikacji, w następstwie przesłania i
analizy dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Sklep poinformuje
Nabywcę o dalszej procedurze sprzedaży Towaru.
5. Po dokonaniu zapłaty za Towary przez Nabywcę, Sklep wystawi na Nabywcę fakturę
bez podatku VAT, z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Zobowiązanym do rozliczenia
podatku VAT z tytułu zakupu Towarów na zasadach określonych w niniejszym
dokumencie jest Nabywca.
6. Sklep jest uprawniony do dochodzenia od Nabywcy odszkodowania za wszelkie
szkody, które będą następstwem przedstawienia nieprawdziwych, niepełnych lub
sfałszowanych dokumentów wskazanych w ust. 3 powyżej lub złożenia przez Nabywcę
niezgodnych z prawdą lub niekompletnych oświadczeń
§ 13. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w
szczególności:
a. spowodowanych działaniem siły wyższej,
b. zmiany zasięgu, zakresu lub rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej
przez Sklep lub zaprzestania prowadzenia przez Sklep działalności gospodarczej,
c. zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez organy władzy
państwowej orzeczeń, zarządzeń lub decyzji powodujących konieczność zmiany
postanowień Regulaminu,
d. z innych przyczyn, uzasadnionych zmianami organizacyjnymi w Sklepie,
względami ekonomicznymi, społecznymi, koniecznością dostosowania
Regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie lub
koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania działań Nabywców lub osób
trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego,
dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem.
2. Wszystkie prezentowane na Stronie internetowej zdjęcia Towarów i nazwy są używane
wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe lub
mogą być objęte prawami autorskimi, przysługującymi osobom trzecim, a ich dalsze
używanie, wykorzystywanie i prezentacja w części lub w całości są zabronione bez
uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych osób.
3. Sklep nie wypożycza oferowanych Towarów do testowania, w związku z czym
niedopuszczalne jest zawieranie umów na próbę lub innych podobnych umów
nienazwanych, jak np. umowy na testowanie Towaru lub sprzedaż z zastrzeżeniem
prawa własności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych, powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
5. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane
przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu, co nie wyłącza uprawnień
Nabywców będących konsumentami w tym zakresie.
6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po jego opublikowaniu na Stronie internetowej,
w szczególności dotyczy to zmiany cen Towarów.
7. Do umowy zawartej między Sklepem, a Nabywcą stosuje się Regulamin obowiązujący
i opublikowany na Stronie internetowej w dacie zawarcia umowy. Zmiana
Regulaminu po dacie zawarcia umowy, a przed wykonaniem zobowiązania przez
którąkolwiek ze stron, nie ma wpływu na treść już zawartej umowy ani prawa i
obowiązki stron.
8. Jeżeli okaże się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu będą
sprzeczne lub nie dające się pogodzić z przepisami dotyczącymi uprawnień
Konsumentów, w szczególności z przepisami ustawy o prawach konsumenta lub będą
stanowić niedozwolone postanowienie umowne, wówczas takie postanowienia nie
będą stosowane jedynie wobec konsumentów i wobec nich uważane będą tak jakby nie
zostały w niniejszym Regulaminie zastrzeżone. Postanowienia ust. 8 znajdą
odpowiednie zastosowanie względem przedsiębiorców, zawierających umowę
niemającą charakteru zawodowego, w zakresie w jakim wynika to z brzmienia
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Niniejszy Regulamin objęty jest ochroną prawno-autorską i jego kopiowanie,
powielanie w całości i w części bez zgody uprawnionych osób jest zabronione oraz
stanowi naruszenie praw autorskich, co w konsekwencji może grozić wytoczeniem
powództwa przeciwko naruszającemu te prawa.
10. Sklep może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Stronie internetowej bez
konieczności uprzedniego zawiadamiania jej użytkowników oraz Nabywców Towarów,
czy osób trzecich w tym zakresie, w szczególności może usunąć ze Strony internetowej
dostępne Towary, zmienić wskazane ceny lub inne elementy dotyczące
prezentowanych Towarów jak i dodać opisy czy funkcje dla poszczególnych Towarów,
może wprowadzić nowe Towary, może wprowadzić, zmienić lub usunąć promocje,
wyprzedaże itp. Zmiany na Stronie internetowej obowiązują od daty ich
opublikowania na Stronie internetowej i nie znajdują zastosowania do umów
zawartych przed ich opublikowaniem.

Informujemy, iż w celu optymalizacji i dopasowania treści dostępnych na naszej stronie internetowej do indywidualnych potrzeb użytkownika, wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies na Państwa urządzeniach końcowych. View more
Cookies settings
Accept
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ INFORMACJE O SPOSOBACH WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES ORAZ INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII UMOŻLIWIAJĄCYCH KORZYSTANIE Z USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH  NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ 

  Informujemy, iż w celu optymalizacji i dopasowania treści dostępnych na naszej stronie internetowej do indywidualnych potrzeb użytkownika, wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies na Państwa urządzeniach końcowych. Pliki cookies służą do zapisywania informacji związanych z nawigacją komputera na stronie internetowej, którą możemy odczytać podczas Państwa kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej. Są to informacje takie jak odwiedzone podstrony, data i czas przebywania na danej podstronie naszego portalu, dokładna treść informacji, z którymi się Państwo zapoznawali, Państwa preferencje ustalane na podstawie tego, co Państwo przeglądali na naszej stronie internetowej. Możecie Państwo kontrolować wykorzystanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie przez nas następujących danych:   - unikalnego identyfikatora urządzenia, - adresu IP urządzenia mobilnego, - informacji o systemie operacyjnym urządzenia, z którego przeglądana jest nasza strona internetowa, - informacji o Państwa lokalizacji i operatorze komórkowym (w zakresie dozwolonym przez prawo).   Decydując się na korzystanie z naszej strony internetowej, bez dokonywania zmiany ustawień przeglądarki, akceptujecie Państwo  korzystanie z plików cookies. Uprzejmie prosimy o upewnienie się, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami dotyczącymi prywatności danych.  
 • Zaakceptuj i kontynuuj.
 • Więcej informacji.
    Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych zainteresowań, używamy ich do zbierania danych statystycznych w celu optymalizacji funkcjonalności strony internetowej. Kliknij "Zaakceptuj i kontynuuj", aby zaakceptować użycie plików cookies i przejść bezpośrednio do naszej strony internetowej lub "Więcej informacji", aby uzyskać szczegółowy opis typów plików cookies używanych na naszej stronie internetowej, aby następnie zdecydować, który z nich zaakceptować.     WIĘCEJ INFORMACJI   Poniżej znajduje się lista plików cookies używanych na naszej stronie internetowej z podziałem na poszczególne kategorie.  Proszę zdecydować, czy nasza strona internetowa może wykorzystywać funkcjonalne i / lub reklamowe pliki cookies, jak opisano poniżej:  
 • Ściśle niezbędne pliki cookies

Te pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony  internetowej:

 

Przykłady działań dozwolonych:

 • Zapewnienie bezpiecznej procedury logowania, 
 • Zapamiętywanie etapu, na którym Państwo byli podczas podejmowania działań za pośrednictwem naszej strony internetowej.
  Przykłady działań niedozwolonych:
 • Zapewnienie spójnej i dopasowanej do potrzeb użytkowników strony internetowej,
 • Zapisywanie danych logowania,
 • Możliwość promowania komentarzy,
 • Możliwość udostępniania strony w serwisach społecznościowych,
 • Prezentowanie reklam pasujących do zainteresowań użytkownika.
 • Funkcjonalne pliki cookies

 

Te pliki cookies pozwalają nam analizować sposób korzystania ze strony internetowej  w celu pomiaru i poprawy jej wydajności.

 

Przykłady dozwolonych działań:

 • Zapewnienie spójnej i dopasowanej do potrzeb użytkowników strony internetowej,
 • Zapewnienie bezpiecznej procedury logowania,
 • Zapamiętywanie etapu, na którym Państwo byli podczas podejmowania działań za pośrednictwem naszej strony internetowej,
 • Zapisywanie danych logowania.
  Przykłady działań zabronionych:
 • Prezentowanie reklamy dopasowanej do zainteresowań użytkownika (reklamy spersonalizowane),
 • Możliwość promowania komentarzy,
 • Możliwość udostępniania stron internetowych w serwisach społecznościowych.
 
 • „Reklamowe” pliki cookies
  Te pliki cookies są wykorzystywane przez agencje reklamowe do umieszczania reklam dostosowanych do zainteresowań naszych użytkowników.   Przykłady dozwolonych działań:
 • Możliwość udostępniania stron internetowych w serwisach społecznościowych,
 • Prezentowanie reklam pasujących do zainteresowań użytkownika,
 • Zapewnienie bezpiecznej procedury logowania,
 • Zapamiętywanie etapu, na którym Państwo byli podczas podejmowania działań za pośrednictwem naszej strony internetowej,
 • Zapisywanie danych logowania,
 • Możliwość promowania komentarzy.
 

Co mogą Państwo  zrobić jeśli nie chcą Państwo, by na Państwa  urządzeniu były umieszczane pliki cookies?

  Odwiedzając naszą stronę internetową, zgadzają się Państwo się na wykorzystywanie przez nas plików cookies zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie. Możecie Państwo jednak z łatwością dostosować ustawienia prywatności, wybierając jedną z trzech opcji, zgodnie z którą pliki cookies zostaną umieszczone na Państwa urządzeniu w opisany powyżej sposób.  Ważne jest, żeby wiedzieli Państwo, że można usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, jak również zablokować umieszczenie na nim plików cookies w przyszłości. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. UWAGA! Wszystkie modyfikacje ograniczające wykorzystywanie plików cookies przez przeglądarkę, będą miały widoczny efekt na Państwa odczucia związane z korzystaniem z naszej strony internetowej, a część przygotowanych przez nas usług może nie funkcjonować poprawnie bądź wcale! 

Jakie rodzaje plików cookies są przez nas wykorzystywane, oraz jak je klasyfikujemy?

Przygotowaliśmy listę rodzajów plików cookies używanych na naszej stronie internetowej, wraz z przykładami, jak poszczególne ich typy są przez nas stosowane w celu ulepszenia i ułatwienia użytkownikom korzystania z naszych usług. Wszystkie pliki cookies należą do jednego z dwóch poniższych typów.
 1. Pliki sesyjne - są usuwane po każdym zamknięciu przeglądarki. 
 2. Pliki trwałe - pozostają na urządzeniu przez dłuższy okres. Dzięki tym plikom jesteśmy w stanie rozpoznać Państwa urządzenie gdy ponownie odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.
Aby odpowiedzieć na potencjalne pytania o sposób oraz różne rodzaje wykorzystywanych przez nas plików cookies, poniżej przygotowaliśmy zestawienie kategorii plików cookies, wraz z przykładami.  
Kategoria Przykład
Pliki cookies konieczne do funkcjonowania strony internetowej  Te pliki pozwalają Państwu używać wszystkich funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej. Wykorzystywane są m. in. by umożliwić użytkownikom przenoszenie się miedzy różnymi częściami strony internetowej bądź też logowanie się na stronie internetowej  przez użytkowników. Bez nich strona internetowa  nie jest w stanie należycie funkcjonować.
 • Każdy zarejestrowany użytkownik otrzymuje swój identyfikator. Dzieki tej procedurze, jesteśmy w stanie zidentyfikować go przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, dzięki czemu nie musi się za każdym razem ponownie logować.
Pliki cookies ułatwiające korzystanie ze strony internetowej  Te pliki umożliwiają zapamiętanie dokonanych wyborów oraz służą do zapewnienia użytkownikom bardziej spersonalizowanej usługi. Nie służą one do śledzenia Państwa aktywności na innych stronach internetowych, ani też do zbierania informacji w celach marketingowych.
 • Nadajemy indywidualny identyfikator każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi naszej strony internetowej. Jest on następnie używany by udostępniana przez nas zawartość i oferty były oparte o indywidualne profile i preferencje naszych użytkowników. Użytkownik może zaoszczędzić czas, dzięki docierającym do niego informacjom i reklamom dostosowanym do jego preferencji i wyborów, jakich dokonał uprzednio na naszej stronie internetowej. Te pliki cookies są również używane do analizy wewnątrz-administracyjnej.
Pliki cookies służące do optymalizacji i targetowania reklamy Te pliki umozliwiają nam zrozumienie jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, dzięki czemu możemy starać się ją ulepszać. Dzięki użytkownikom, którzy zgadzają sie na wykorzystanie tego rodzaju plików cookies, możemy próbować różnego rodzaju pomysłów, aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów. Możemy również wykorzystać to do analizy celów, w jakich użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Te pliki są również wykorzystywane by dostarczyć Państwu reklamę najbardziej odpowiadającą Państwa zainteresowaniom. Dzięki ich wykorzystaniu, możemy upewnić się, że prawie zawsze będziecie Państwo widzieli reklamy potencjalnie skierowane właśnie do Państwa. Ponadto, dzięki tym plikom możemy mierzyć efektywność kampanii reklamowych. Przykładowo, dzięki tym plikom lepiej wiemy jakiego rodzaju strony internetowe odwiedzano z Państwa urządzenia, oraz jakie reklamy mogą do Państwa pasować. Pliki te nie zawierają danych osobowych i dotyczą wyłącznie urządzenia z którego przeglądacie Państwo naszą stronę internetową. Tym samym, informacja jaka do nas dociera jest anonimowa, i jest wyłącznie wykorzystywana aby ulepszyć pracę naszej strony internetowej. Tego rodzaju pliki są również wykorzystywane przez inne strony internetowe, w celu podobnym do powyższego. Pamiętajcie Państwo jednak – pliki te są anonimowe, i dotyczą urządzenia a nie danych Państwa dotyczących. Nie wykorzystujemy reklam od osób trzecich na stronie internetowej, przez co nie wykorzystujemy plików cookies do targetowania reklam, jednak wykorzystujemy je do wykonywania analiz dotyczących strony internetowej. W tej kategorii możemy wyróżnić dwie podkategorie plików cookies:
 • cookies służące do analizy:
 • referrer URL strony internetowej wewnętrznej – używane do przechowywania adresu URL poprzednio odwiedzonej podstrony. Pozwala nam śledzić jak użytkownicy poruszają się po naszej stronie internetowej oraz czym są najbardziej zainteresowani,
 • referrer URL strony zewnętrznej – pozwala nam przechować adres URL strony internetowej, z której użytkownicy dostają się do naszego portalu. Dzięki temu wiemy w jaki sposób użytkownicy dostają się na naszą stronę, przez co możemy umieszczać nasze reklamy w najbardziej zoptymalizowanych miejscach,
 • historia przeglądanych adresów URL – pozwala nam przechować historę stron internetowych odwiedzonych przez użytkownika,
 • pliki cookies niezarejestrowanych użytkowników strony internetowej – pozwala nam analizować sposób w jaki niezarejestrowani użytkownicy wykorzystują naszą stronę internetową, przez co możemy dostosować się do preferencji wszystkich gości naszej strony internetowej,
 • pliki cookies zarządzania sesją – te pliki umożliwiają nam śledzenie akcji użytkownika na naszych stronach internetowych w trakcie sesji przeglądarki (co oznacza okres od otwarcia przeglądarki do jej zamknięcia). Te pliki są tworzone tymczasowo, a ich usunięcie następuje po zamknięciu przeglądarki.
 • Pliki cookies osób trzecich które moga być także użyte na stronach internetowych zewnętrznych, a podmioty zewnętrzne mogą używać ich na naszej stronie internetowej:
 • Strony internetowe mediów społecznościowych– strony internetowe mediów społecznościowych mogą przechowywać informacje o użytkownikach. 
Może to dotyczyć aktywności takich jak kliknięcie przycisku „lubię to” na naszej stronie internetowej. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich stron internetowych  przed ich wykorzystaniem. Nie jesteśmy w stanie kontrolować polityki prywatności mediów społecznościowych.
 • Nasze reklamy na innych stronach internetowych  – pliki cookies mogą być umieszczone na innych stronach internetowych  niż nasza, dzięki czemu jesteśmy w stanie kontorlować efektywność naszej reklamy. 
  Oświadczenie o prywatności   Mamy na uwadze, iż ochrona prywatności danej osoby w internecie jest ważna nie tylko ze względu na najnowsze regulacje prawne, ale  ma również wpływ na przyszłość biznesu internetowego i sprawia, że użytkownicy czują, że ich dane osobowe są w internecie chronione w takim stopniu jak w realnym  świecie. Niniejsze oświadczenie o prywatności zostało stworzone w celu wykazania naszego zaangażowania w ochronę indywidualnych praw w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności.  

Czy cała zawartość naszej strony jest zgodna z polityką prywatności?

  Nasza strona internetowa może zawierać linki do zagranicznych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych stron oraz ich praktyk dotyczących polityki prywatności.  W związku z tym, zalecamy uważne przeczytanie oświadczeń o ochronie prywatności zagranicznych stron internetowych.   Czego dotyczy niniejsze oświadczenie o prywatności?   Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy danych osobowych przekazywanych do nas lub danych mających związek z danymi osobowymi.   

Co robimy z Państwa  danymi osobowymi?

  Przetwarzamy dane osobowe dostarczone przez użytkownika tylko w sposób przedstawiony w niniejszym oświadczeniu o prywatności jak również określonym w naszej polityce prywatności. Przetwarzanie danych osobowych naszych klientów opiera się na stosunkach prawnych łączących nasz z naszymi konrahentami lub na podstawie zgody klienta. W wyjątkowych okolicznościach podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz uzasadniony interes prawny jako administratora danych.  

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

  Po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).    W żadnym wypadku nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to wymagane do realizacji celów określonych w niniejszym dokumencie, jak również w dokumentach podpisanych przez klientów. Mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas Państwa danych osobowych, nawet jeśli mamy ku temu uzasadniony interes pawny. Niemniej jednak może się zdarzyć, że nasz interes prawny będzie nadrzędny od wniesionego przez Państwa sprzeciwu. W takim przypadku nadal będziemy upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, przestaniemy przetwarzać je w momencie jej wycofania. Może zaistnieć sytuacja, w której będziemy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych osobowych przez wiążące przepisy prawne. W przypadku wystąpienia z roszczeniami prawnymi, jesteśmy upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.  

Korzystanie z serwisu przez dzieci.

  Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 16 lat. Jeśli mają Państwo  mniej niż 16 lat, nie możecie Państwo korzystać z tej strony internetowej.
Save settings
Cookies settings